Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży I poziom referencyjny

 

 

1. Zasady pracy ośrodka

 

W ramach ośrodka, zespół psychologów i psychoterapeutów proponuje Państwu pomoc psychologiczną "pierwszego kontaktu" dla dzieci i młodzieży.

 

Misją ośrodka jest pomoc rodzicom i opiekunom w zrozumieniu problemów ich podopiecznych oraz wsparcie w poszukiwaniu adekwatnych rozwiązań.

 

Staramy się w pierwszej kolejności o to, by rodzinie udało się odnaleźć lub przywrócić zdolność do wspierania dziecka, odbarczyć je z napięć generujących objawy.

 

W dalszej kolejności proponujemy systematyczną pracę skoncentrowaną na tworzeniu podstaw do odzyskania przez dziecko i adolescenta zaburzonej równowagi.

 

Zachwianie równowagi psychicznej dzieci i młodzieży może wyrażać się:

 

-zaburzeniami związanymi ze stresem wywołanym określonymi zdarzeniami,

-zaburzeniami z objawami somatycznymi lub psychofizjologicznymi,

-zaburzeniami nastroju,

-zaburzeniami związanymi z lękiem,

-zaburzeniami z przewagą objawów psychotycznych,

-dezorganizującymi zaburzeniami behawioralnymi.

 

W zależności od rozpoznania zaproponujemy Państwu dalszą pracę nad zgłaszanym problemem w obrębie zasobów personalnych ośrodka lub pokierujemy Państwa do innych form leczenia, pozostając w kontakcie o charakterze wsparcia.

 

W uzasadnionych przypadkach proponujemy wsparcie środowiskowe, czyli pomoc w zrozumieniu potrzeb dziecka w jego otoczeniu szkolnym i pozaszkolnym.

 

 

2. Organizacja pracy ośrodka

 

Pierwszym krokiem do uzyskania pomocy jest kontakt telefoniczny z rejestracją czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00

 

Dalsze etapy uzyskiwania pomocy są następujące:

 

1. Rozmowa telefoniczna z psychologiem w celu zebrania wstępnego wywiadu i zakwalifikowania Państwa dziecka do cyklu diagnostyczno-konsultacyjnego oraz ustalenia terminów spotkań diagnostyczno-konsultacyjnych.

 

2. Cykl diagnostyczno-konsultacyjny (2-4 sesje). W ramach tego cyklu psycholog przeprowadzi z Państwem wywiad na temat zgłaszanego problemu, poszerzony o szerszy kontekst życia dziecka. Na koniec przedstawi Państwu wstępne rozumienie zgłaszanych problemów.

 

3. Decyzja zespołu psychologów i psychoterapeutów Ośrodka, co do zalecanej formy pomocy (świadczonej w Ośrodku lub dostępnej poza jego obrębem). Może nią być między innymi:

-poradnictwo psychologiczne;

-psychoterapia dziecka/adolescenta;

-psychoterapia rodziny;

-inne (np. trening kompetencji wychowawczych dla rodziców, grupa socjoterapeutyczna dla dzieci itp.).

 

4. Ustalenie kontraktu z psychoterapeutą lub osobą prowadzącą poradnictwo na cele i zakres pracy.

 

W takim zakresie, na jaki pozwalają nasze zasoby kadrowe, możliwa jest kontynuacja pracy psychologicznej dla pacjentów dziecięcych i młodzieżowych, których leczenie zostało rozpoczęte w innych ośrodkach i są już pod opieką psychiatry lub mają za sobą hospitalizację psychiatryczną. Proces kwalifikowania do pomocy jest identyczny jak dla osób zgłaszających się bez skierowania.

 

Zespół psychologów i psychoterapeutów świadczy w ramach ośrodka pomoc psychologiczną dla następujących grup wiekowych:

 

- dzieci w wieku 0-3 lat;

- dzieci w wieku 4-12 lat;

- młodzież w wieku 13-21 lat.

 

Dla każdej z grup wiekowych praktyka pomocy różni się co do zaangażowania rodziców opiekunów. W przypadku najmłodszych dzieci balans pomiędzy komunikacją terapeuty z rodzicami i z dzieckiem jest inny niż w przypadku młodzieży. Obrazowo można przyjąć, że im starsze dziecko, tym większy udział bezpośredniej pracy terapeuty z dzieckiem w procesie pomocy. Natomiast im dziecko młodsze - tym większą rolę pełni praca z rodzicami/opiekunami.

 

 

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 świadczenia do odwołania realizowane są za pomocą uzgodnionego narzędzia teleinformatycznego.

 

 

3. Kwestie formalne

 

Przed podjęciem konsultacji konieczna jest zgoda obu opiekunów prawnych dziecka (jeśli żadnemu z rodziców nie ograniczono władzy rodzicielskiej w zakresie decydowania o sprawach dotyczących leczenia dziecka).

 

Do ośrodka mogą zgłaszać się bez skierowania dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych - do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.