Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

„MARK-MED” Sp. z o.o. w Sieradzu świadczy usługi w zakresie opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień dla dzieci i dorosłych.

     Świadczone usługi są na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

     Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji oraz poprawę warunków pracy personelu w naszej placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015 oraz system bezpieczeństwa informacji według normy ISO 27001:2013. Cele jakościowe oraz dotyczące bezpieczeństwa informacji stojące przed naszym Zakładem to:

• poprawa standardu oferowanych usług medycznych,

• dążenie do zwiększenia satysfakcji pacjentów oraz pracowników placówki,

• prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa informacji,

• prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności bądź zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji,

• oferowanie lekarzom profesjonalnych kursów,

• ciągłe doskonalenie działań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

• stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo informacji,

• zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu,

• stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,

• udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,

• przydzielenie dostępu do informacji tylko osobom upoważnionym,

• zagwarantowanie dostępności informacji oraz zdolności do nieprzerwanego świadczenia usług naszym klientom poprzez wdrożenie mechanizmów zarządzania ciągłością działania,

• analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów,

• zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania.

     „MARK-MED” Sp. z o.o. realizując strategię bezpieczeństwa utrzymuje zabezpieczenia odpowiednie do oszacowanego ryzyka oraz zapewnia bezpieczeństwo własnych jak i powierzonych przez klientów informacji.

     Zakład nasz zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych oraz bezpieczeństwa informacji podejmowane są w oparciu o wyniki jego szacowania i oceny przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

     Zarząd zakładu dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania zintegrowanego systemu weryfikuje politykę jakości i bezpieczeństwa informacji przystosowuje ją do zmieniających się warunków.

     Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom. W oparciu o ogólne cele jakościowe i dotyczące bezpieczeństwa informacji opracowane są cele szczegółowe polegające zatwierdzaniu i okresowo weryfikowane przez Zarząd placówki. Kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

 

         Sieradz 2020-04-08                                                                 Tomasz Giersz - Prezes Zarządu